НВО ЕРГОС

има мисија да придонесе за јакнење на граѓанското општество преку зголемено учество на граѓанскиот сектор во креирање политика и стимулирање акции

Дознај Повеќе

Наша Мисија

Наша мисија е да придонесеме за јакнење на граѓанското општество преку зголемено учество на граѓанскиот сектор во креирање политика и стимулирање акции.

Дејноста на ЕРГОС ја сочинуваат активности насочени кон унапредување на економското и општественото живеење на граѓаните, истражување и анализа на општествените состојби, едукација и активности во областа на социјална инклузија.

Нашата цел е да се унапреди опшественото економско живеење преку реализација на разни видови проекти, а преку тоа и да се постигне и унапредување на демократијата преку современи форми на организирање на граѓаните, испитување на јавното мислење и ставовите на граѓаните по однос на сите актуелни прашања од нивниот живот. Преку доставување и изготвување предлози и мислења до надлежни органи и организации да се постигне поефективно делување на МСП, зголемување на вработеноста и разрешување на социјалните проблеми, како и заштита на животната средина.


about img

За Нас

НВО Ергос е основана во 1998та година. Својот допринес на општеството организацијата ја врши преку активности насочени кон: унапредување на економското и општественото живеење на граѓаните, истражување и анализата на општествените состојби; кон развивање и унапредување на знаењето на информатичката дејност кај невработени и лица со физички недостатоци; како и кон истражувањето и примена на нови технологии и иновации.


Реализирани Проекти

Социјална инклузија на младите во Република Македонија

portfolio img

Обука на невработени и лица со инвалидитет за изработка на сувенири од различни материјали

portfolio img

Обука на невработени лица за копаничарство и самовработување

portfolio img

Обука на невработени и лица со инвалидитет за Веб дизајн

portfolio img

Обука на невработени лица за копаничарство во соработка со СУ. Партение Зографски

portfolio img

Жени со хендикеп како дел од бизнис заедницата и јавните институции

portfolio img


Контакт